Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2021 році

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

64313510,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

38755172,7 60,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

1182663,7 1,8

Переробна промисловість

C

37572509,0 58,4

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 12759902,4 19,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 1510603,0 2,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 2479267,0 3,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 752937,0 1,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 10611414,2 16,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 4097702,3 6,4

машинобудування

26–30 3646534,1 5,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

24877513,0 38,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

680824,8 1,1
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.