Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2019 році

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

43320257,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

30872046,4

71,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

686127,3

1,6

Переробна промисловість

C

30185919,1

69,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 12168346,9 28,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 1180818,0 2,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 2034363,6 4,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 213095,8 0,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 8022730,5 18,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 2262675,9 5,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2876088,5 6,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11967789,7 27,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

480421,7 1,1
_____________
Символ (к)  – дані  не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.