Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

39543388,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

27171426,3

68,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

614121,4

1,5

Переробна промисловість

C

26557304,9

67,2

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 10240004,3 25,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 974518,0 2,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1341751,9 3,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 251903,4 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 ...1 ...1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 6617504,7 16,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 2179864,4 5,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 3779717,3 9,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12016004,1 30,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

355957,7 0,9
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.