Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–жовтні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

35425799,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

24396140,8

68,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

550065,0

1,6

Переробна промисловість

C

23846075,8

67,3

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 9261673,9 26,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 868712,8 2,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1176638,9 3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 223523,6 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 ...1 ...1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 5987289,2 16,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1953297,3 5,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 3369736,2 9,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10707733,2 30,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

321925,8 0,9
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.