Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2020 року

 

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

21859990,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13676878,0

62,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

437910,6

2,0

Переробна промисловість

C

13238967,4

60,5

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 5914600,8 27,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 430811,5 2,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 695334,5 3,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 210344,5 1,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 3648128,1 16,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 781525,2 3,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 953183,9 4,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7908121,4 36,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

274990,7 1,3
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.