Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-лютий 2021 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

7428761,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3836240,5

51,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

71653,9

0,9

Переробна промисловість

C

3764586,6

50,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 1568003,7 21,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 165672,2 2,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 251334,6 3,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 88805,8 1,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 930181,5 12,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 212336,9 2,9

машинобудування

26–30 328160,7 4,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3483988,5 46,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

108532,7 1,5
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.