Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
лютому 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

7020467,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4141751,4

59,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

101022,1

1,4

Переробна промисловість

C

4040729,3

57,6

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 1894583,1 27,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 173144,4 2,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 233788,9 3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 49468,4 0,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 977129,7 13,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 189842,9 2,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 296651,8 4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2785839,5 39,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

92876,1 1,3
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.