Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2020 році

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

47291503,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

31805637,0

67,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

978474,0

2,1

Переробна промисловість

C

30827163,0

65,2

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 12294817,7 26,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 1134409,3 2,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1587360,3 3,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 523890,2 1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 8622722,7 18,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 2182318,1 4,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2946571,4 6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14915710,4 31,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

570156,3 1,2
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.