Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2018 році

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

43525250,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

29694062,3

68,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

656519,4

1,5

Переробна промисловість

C

29037542,9

66,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 11356263,1 26,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 1078651,5 2,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1492046,3 3,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 268863,1 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 ...1 ...1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 7101184,4 16,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 2355841,4 5,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 4083841,1 9,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13437411,6 30,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

393776,4 0,9
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.