Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–травень 2019 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

18417286,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12175349,4

66,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

261592,2

1,4

Переробна промисловість

C

11913757,2

64,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 5154073,7 28,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 480847,8 2,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 858957,3 4,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 73894,4 0,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 2859911,2 15,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 865765,6 4,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 1121461,8 6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6051501,0 32,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

190435,8 1,0
_____________
Символ (к)  – дані  не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.