Архів : 2017

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2018 році

(т)

  Код за КВЕД-2010 Обсяги викидів Крім того, діоксиду вуглецю

Усі види економічної діяльності

  22078,6 2209725,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 1387,8 21130,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів В 430,4 1408,5
Переробна промисловість С 16855,3 1808793,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 771,3 269852,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 15,2 229,1
Будівництво F 60,8 1131,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 60,0 180,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 1023,1 68948,6
Тимчасове розміщування й організація харчування I 59,7 1095,0
Інформація та телекомунікації J 9,4 535,1
Фінансова та страхова діяльність K 10,7 4,7
Операції з нерухомим майном L 3,4 271,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 0,5 0,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 0,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 957,4 24716,3
Освіта P 251,9 5105,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 181,3 6245,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S 0,4 76,7
____________
1 Від стаціонарних джерел забруднення.