Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2017 році

(т)

  Код за КВЕД-2010 Обсяги викидів1  Крім того, діоксиду вуглецю1
Усі види економічної діяльності   21071,7 2326706,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 1319,0 25304,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів В 431,9 2181,6
Переробна промисловість С 14749,0 1946478,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 656,3 270119,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 15,8 253,8
Будівництво F 41,9 836,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 38,3 383,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 1736,7 36984,1
Тимчасове розміщування й організація харчування I 23,9 1630,7
Інформація та телекомунікації J 6,1 384,4
Фінансова та страхова діяльність K 2,6 0,0
Операції з нерухомим майном L 56,4 280,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 0,4 0,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 0,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 1453,6 29023,0
Освіта P 267,8 5646,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 271,1 7044,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S 0,8 153,5

____________
1 Від  стаціонарних джерел забруднення.