Архів : 2017

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2018 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

  Код за КВЕД-2010 Капітальні інвестиції Поточні витрати
Усі види економічної діяльності   79353,8 256249,8
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 731,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів В 14,9 291,3
Переробна промисловість С 45576,4 37266,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 2769,7 29317,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 23264,1 149674,9
Будівництво F 938,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 5,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 817,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L 804,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2473,0 5370,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 23426,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 163,5 5700,6
Освіта P 715,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 5092,2 476,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S 711,1