Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2017 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

  Код за КВЕД-2010 Капітальні інвестиції Поточні витрати
Усі види економічної діяльності   35863,5 210868,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 621,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів В 667,3
Переробна промисловість С 6436,7 35383,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 3672,0 25417,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 24135,4 121155,7
Будівництво F 100,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 4,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 812,4
Тимчасове розміщування й організація харчування I 14,3
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L 764,7
Професійна, наукова та технічна діяльність M 136,4 4751,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 16630,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 303,9 2874,4
Освіта P 463,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 1179,1 677,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S 528,6