31.05.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ТРАВНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 травня 2019р. становила 7,7 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 61,8% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 30,4% - на економічно активних підприємствах та 7,8% - на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (72,9%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,3 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 9132 грн, що на 10,9% більше, ніж середня заробітна плата за квітень 2019р.

31.05.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У КВІТНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2019р. становила 8235 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 19,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в квітні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13661 грн), державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування (11107 грн), сільського, лісового та рибного господарств (10357 грн), промисловості (9600 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13744 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 55,3 - 74,7% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2019р. зменшилась порівняно з березнем 2019р. на 5,1%, відносно квітня 2018р. збільшилась на 8,8%.

31.05.2019

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні-березні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 64,3 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що на 19,5% більше, ніж у січні-березні 2018р. Понад дві третини (70,9%) загального обсягу прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 29,1% - в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію 610 квартир. Середній розмір квартири становив 105,4 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості - 155,4 м2, у міських поселеннях - 94,6 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр - 25,8 тис.м2 загальної площі, або 40,2% загального обсягу.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 13,3 тис.м2, що у 2,9 раза більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

31.05.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У І КВАРТАЛІ 2019 РОКУ

У І кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1209,8 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 43,7% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 13,8% – на операції з нерухомим майном, 13,5% – на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 28,4% загального обсягу реалізованих послуг.


30.05.2019

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

Упродовж 2018р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 336 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 24% – на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 76% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, 24% – капітальні інвестиції.

Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (86%).

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2018р. пред’явлено (нараховано) екологічних платежів на суму 24,5 млн.грн, фактично сплачено 97,5% нарахованих сум (уключаючи кошти, перераховані в рахунок погашення заборгованості за попередні роки).

30.05.2019

ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІV кварталі 2018р. сукупні ресурси одного домогосподарства в середньому за місяць становили 9364 грн (у розрахунку на одну особу – 3560 грн).

Найбільша питома вага (майже 90%) припадає на грошові доходи, серед яких 59% – трудові доходи (оплата праці, надходження від підприємницької діяльності та самозайнятості), 17% – пенсії та стипендії, по 4% – допомоги, пільги та субсидії, надані готівкою, та допомога від родичів і знайомих, 3% – доходи від продажу сільськогосподарської продукції.

Негрошові доходи (вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, грошова оцінка допомоги від родичів продовольчими товарами, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, послуг з охорони здоров’я, оплату транспорту, зв’язку тощо) становили 9,8%, або 921 грн.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць становили 7750 грн (у розрахунку на одну особу – 2947 грн). Понад половину свого бюджету (53%, або 4089 грн) в середньому за місяць, домогосподарства витрачали на купівлю продовольчих товарів та харчування поза домом; на непродовольчі товари – 30% (2285 грн); на оплату послуг – 10% (812 грн); решту – 7% (564 грн) – на допомогу родичам та іншим особам, будівництво та капремонт, вклади до банків тощо.


29.05.2019

УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

За попередніми даними протягом 2018р. в області утворилось 890,3 тис.т відходів (на 4,1% менше порівняно з 2017р.), у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 732,0 тис.т (на 6,5% менше), у домогосподарствах – 158,3 тис.т (на 9,1% більше). Переважну частину (99,7% від загальної кількості) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,3%) – відходи І–ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища.

У розрахунку на один квадратний кілометр території області у 2018р. утворено 43,2 т відходів (у 2017р. – 45,0 т), на одну особу – 0,7 т (0,7 т).

Упродовж 2018р. утилізовано 503,5 тис.т відходів (на 26,8% більше, ніж у 2017р.), у т.ч. І–ІІІ класів небезпеки – 19,0 т (на 32,9% більше). У цілому частка відходів, які були утилізовані, в загальному обсязі утворених відходів у 2018р. становила 56,6% (у 2017р. – 42,8%).

На кінець 2018р. у спеціально відведених місцях чи об'єктах області накопичилось 8,7 млн.т відходів.

29.05.2019

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1541,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 20,2% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 70,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 10,3% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 12,9%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарств (36,6%), промисловості (25,7%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво в порівнянні з січнем–березнем 2018р. збільшилися на 1,5%.


28.05.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в квітні 2019р. було використано газу природного 38,0 млн.м3, вугілля кам’яного – 31,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 13,0 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,1 тис.т, бензину моторного – 2,7 тис.т, палива дизельного – 2,6 тис.т.

Порівняно з квітнем 2018р. збільшились обсяги використання мазутів паливних важких в 2,5 раза, вугілля кам’яного – на 37,8%, газу природного – на 23,0%, пропану і бутану скраплених – на 9,0%. Разом з тим обсяги використання газойлів (палива дизельного) зменшились на 19,3%, бензину моторного – на 13,9%.

Станом на 1 травня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 125,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,1 тис.т, бензину моторного – 3,3 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,9 тис.т.

28.05.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 651,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 136,3%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель в 1,9 раза та 1,5 раза відповідно, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 10,2%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 51,3% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 24,9%, Хмельницького району – 6,5%, м. Кам’янця-Подільського – 5,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 71,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 21,7% та 6,8% відповідно.


27.05.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2019р. у порівнянні з січнем–квітнем 2018р. становив 86,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2018р. збільшився на 14,6%.

У переробній промисловості в січні–квітні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 11,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,7 раза, машинобудуванні – на 22,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 19,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 5,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,8%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 11,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–квітнем 2018р. становив 79,6%.


24.05.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

У квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 169,5 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019р. збільшився порівняно з квітнем 2018р на 36,3% і становив 382,0 грн.

У січні–квітні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 24,4 тис. домогосподарств, що на 25,9% менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 42,4% таких звернень, у сільській місцевості – 57,6%. У січні–квітні 2019р. призначено субсидії 35,2 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 16,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 18,8 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 3,5%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–квітні 2019р. становила 28,7 млн.грн (у міських поселеннях – 15,4 млн.грн, у сільській місцевості – 13,3 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 28,0 млн.грн (у міських поселеннях – 18,4 млн.грн, у сільській місцевості – 9,6 млн.грн).

У січні–квітні 2019р. 13,2 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,7 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 11,5 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 37,7%. За січень–квітень 2019р. сума призначених субсидій становила 37,2 млн.грн (у міських поселеннях – 5,7 млн.грн, у сільській місцевості – 31,5 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 62,4 млн.грн (у міських поселеннях – 8,1 млн.грн, у сільській місцевості – 54,3 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019р. зменшився порівняно з квітнем 2018р. на 2,9% і становив 2844,8 грн. У січні–квітні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 19,6 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 32,7 млн.грн.

24.05.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–квітні 2019р. становив 6907,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в квітні п.р. порівняно з березнем зменшився на 0,3%, порівняно з квітнем 2018р. збільшився на 9,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–квітні 2019р. становив 3951,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,3% більше від обсягу січня–квітня 2018р. У квітні 2019р. його обсяг становив 1034,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2018р. збільшився на 11,0%, проти березня 2019р. зменшився на 0,3%.


23.05.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

У січні–квітні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 480,0 млн.ткм, що на 6,0% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 2625,4 тис.т вантажів, що на 20,2% більше обсягу січня–квітня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 318,0 млн.пас.км, що становить 91,7% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 33,0 млн. пасажирів, що на 9,5% менше, ніж у січні–квітні 2018р.


22.05.2019

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

У січні–квітні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 102,3%, у т.ч. у підприємствах – 104,0%, у господарствах населення – 101,0%.

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 33,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,5% більше, ніж у січні–квітні 2018р., вироблено 182,7 тис.т молока (на 4,8% більше) та 366,5 млн.шт яєць (на 1,9% більше).

За розрахунками, на 1 травня 2019р. в області налічувалося 239,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 129,6 тис. корів, свиней – 316,8 тис., овець та кіз – 34,2 тис., птиці свійської – 7,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 травня 2018р. зменшилась на 2,2%, у т.ч. корів – на 2,1%, свиней – на 0,7%, овець та кіз – на 0,6%, птиці – на 10,8%.

У господарствах населення утримувалось 71,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,7%, свиней – 48,1%, овець і кіз – 93,6%, птиці всіх видів – 33,0%.

22.05.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 квітня 2019р. становила 1262,0 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–березня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 2655 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 2899 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 244 особи.

Протягом січня–березня 2019р. на Хмельниччині народилось 2473 немовляти, зареєстровано 5372 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,1%), друге – новоутворення (11,2%), третє – хвороби органів дихання та органів травлення (3,7%).


17.05.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 5,5 млн.дол. США і 2,9 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт зменшився на 20,8% (1,4 млн.дол.), імпорт – на 7,0% (0,2 млн.дол.). Додатне сальдо становило 2,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,92.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 57 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти січня–березня 2018р. на 18,5% та становив 5,2 млн.дол., або 94,4% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Бельгія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (48,4%) і транспортні послуги (43,7%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–березня 2018р. на 18,5% та становив 2,0 млн.дол., або 69,2% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Польща, Франція, Італія.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (36,0% від загального обсягу імпорту), послуги, пов'язані з подорожами (29,5%) та ділові послуги (15,1%).

17.05.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 142,4 млн.дол. США і 97,8 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт збільшився на 2,8% (3,9 млн.дол.), імпорт – на 3,6% (3,4 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 44,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,46.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 105 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем¬–березнем 2018р. на 19,4% та становив 85,4 млн.дол., або 60,0% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Іспанії, Польщі, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–березнем 2018р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; овочів. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; пластмас, полімерних матеріалів; деревини і виробів з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–березня 2018р. на 2,7% та становив 50,8 млн.дол., або 51,9% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Литви, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; добрив. Зменшилась частка механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин.


15.05.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9% та 101,0% відповідно, з початку року – 102,9% та 103,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в квітні порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,1%. Найбільше (на 13,0%) подорожчали овочі, зокрема, білокачанна капуста – на 40,0%, ріпчаста цибуля – на 29,2%, морква – на 9,8%, буряк – на 7,5%. На 3,5–0,7% підвищились ціни на свинину, рибу та продукти з риби, масло, хліб, яловичину, рис, сири, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої. Водночас на 14,4% подешевшали яйця, на 1,7–0,3% – соняшникова олія, молоко, сметана, цукор, кисломолочна продукція, сало, макаронні вироби, м’ясо птиці, продукти переробки зернових. З продуктів переробки зернових відчутно (на 9,1%) зросли ціни на пшоно, навпаки, їх зниження (на 2,1%) спостерігалось на крупи гречані та ячні.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,6%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок збільшення плати за товари та послуги з утримання та ремонту житла на 1,1%, оренду житла – на 0,7%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,0% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,2%, а саме: скрапленого газу – на 21,3%, бензину – на 2,1—1,9%. Крім того, на 0,8% збільшилась плата за проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,1% через підвищення абонентної плати за послуги мобільного зв’язку на 3,1%.

Серед інших товарів та послуг на 1,1–0,5% збільшились ціни на одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів, у сфері охорони здоров’я. Подешевшали на 0,1% предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, з них: електрочайники – на 2,7%, меблі та предмети обстановки – на 1,8%, холодильники та пральні машини – на 0,7%.


14.05.2019

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ЗА ДАНИМИ ВИБІРКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ)

Ще в травні 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)". Даним нормативним актом введено додаткові обмеження щодо місць, призначених для тютюнопаління, та суттєво збільшено штрафи за куріння в недозволених місцях. Проте сприйняття громадянами цих позитивних нововведень і досі є неоднозначним, оскільки частка курців, як у цілому по країні, так і на Хмельниччині, зокрема, все ще залишається вагомою.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики впродовж багатьох років, цю шкідливу звичку має майже кожен шостий мешканець нашої області у віці старше 12 років. Серед них 40% мають "стаж" паління понад 20 років, більше третини – курять від 11 до 20 років, майже чверть – від року до 10. Більше половини курців спалюють за добу по 16 сигарет і більше. Третині курців пачки сигарет вистачає на декілька днів.

Серед лідерів тютюнопаління в Україні опинилася Дніпропетровська область, де пристрасть до тютюнових виробів мають понад чверть мешканців вищевказаного віку. Водночас найбільшими прихильниками здорового способу життя без тютюну можна вважати мешканців Закарпаття та Івано-Франківщини, де курить 13% населення.

Як же впливають шкідливі звички на фінансове становище родин нашого краю? Скільки ж коштів із бюджету сім’ї зникає в повітрі разом з димом сигарет? Як показали останні результати обстеження, в нашій області сільська родина на тютюнові вироби в середньому щомісяця витрачала 103 грн, значно більше міська – 180 грн. Цікаво, що сума коштів середньостатистичної родини Хмельниччини на тютюн та алкоголь лише на 17 грн менша середньомісячних витрат домогосподарств на охорону здоров’я та дещо перевищує середньомісячні витрати на освіту та відпочинок і культуру.

Таким чином, як засвідчило відповідне спостереження, на шкоду здоров’ю ми свідомо витрачаємо майже стільки ж коштів, скільки на його підтримку і більше, ніж на інтелектуальний і духовний розвиток особистості – чи не парадокс?


10.05.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11,0 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 59,1% припадає на переробну промисловість, з неї: 25,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 13,7% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 5,9% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 38,5% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–березень 2019р. становить 8,6 тис.грн.

В області 40,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,0% – м.Нетішина, 10,0% – Кам'янець-Подільського району.


06.05.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У березні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 531,4 млн.грн (107,7% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 128,1 млн.грн.

На кінець березня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 726,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 275,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 73,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 34,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 8,6 млн.грн, за постачання електричної енергії – 148,5 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в березні 2019р. становили 2073,1 грн.

06.05.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 квітня 2019р. становила 9,0 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 55,3% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 38,0% – на економічно активних підприємствах та 6,7% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (76,7%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,3 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 12766 грн, що на 48,3% більше, ніж середня заробітна плата за березень 2019р.

06.05.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2019р. становила 8609 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 15,9% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в березні 2019р. була заробітна плата працівників промисловості (11993 грн), сфери фінансової та страхової діяльності (11369 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (10897 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (8987 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23470 грн) і перевищував середньообласний показник в 2,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 52,0 – 69,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2019р. збільшилась порівняно з лютим 2019р. на 12,1%, відносно березня 2018р. – на 15,7%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi